Функцияләре

1. Бюджетара  мөнәсәбәтләрне камилләштерү буенча  тәкъдимнәрне  әзерли hәм  чаралар  гамәлгә ашыра.
2. Билгеләнгән тәртиптә Саба  муниципаль районы территориясенең   социаль-икътисадый  үсеше фаразын эшләүдә катнаша.
3. Эре  салым  түләүчеләрнең салым түләүләренә  мониторинг  үткәрә.
4.  Муниципаль максатчан программалар әзерләүдә катнаша, аларны  билгеләнгән тәртиптә җирле  бюджет  чыганаклары хисабына финанслауны тәэмин итә.
5. Билгеләнгән тәртиптә Саба муниципаль районы Советының бюджет hәм  башка  муниципаль хокукый  актлары  турындагы карарлары проектларын әзерләүдә катнаша.
6. Үз  компетенциясенә  кагылышлы мәсьәләләр  буенча билгеләнгән тәртиптә муниципаль хокукый  актлар  әзерли hәм  бастырып  чыгара.
7. Җирле  бюджет  проекты  әзерли hәм Саба  муниципаль районы  башкарма  комитетына  тапшыра.
8. Муниципаль районның тупланма  бюджеты  фаразын әзерли.
9. Үз  компетенциясе  чикләрендә  җирле бюджетны үти, муниципаль районның тупланма бюджеты hәм җирле бюджет үтәлеше турында  хисап әзерли.
10. Саба муниципаль районы  Советына hәм  Башкарма  комитетка  җирле  бюджет үтәлеше  турында хисап бирә.
11. Җирле бюджетның бюджет росписын  төзи.
12. РФ Бюджеты  кодексында билгеләнгән тәртиптә финанс  контролен гамәлгә  ашыра.
13. Җирле үзидарә органнарының  структурасын  камилләштерү  буенча тәкъдимнәр эшләүдә катнаша, Саба муниципаль районы  җирле  үзидарә органнары  аппаратын тотуга ассигнованиеләр күләме hәм чик саны турында тәкъдимнәр әзерли, муниципаль учреждениеләр хезмәткәрләренең хезмәтенә түләү  системасын  камилләштерү буенча тәкъдимнәр әзерләүдә катнаша.
14. Бюджет чыгымнарының нәтиҗәлелеген   күтәрүгә  юнәлдерелгән тәкъдимнәр  әзерли.
15. Салым сәясәтен камилләштерү буенча  тәкъдимнәр әзерләүдә катнаша.
16. Җирле  үзидарә органнарының җирле салымнар hәм  җыемнар турындагы  норматив хокукый актларын  куллану  мәсьәләләре буенча  аңлатмалар  бирә.
17. Муниципаль кыйммәтле кәгазьләрне эмиссияләү hәм  урнаштыру өлкәсендә  сәясәт  алып  бара.
18. Муниципаль алынмалар структурасын   формалаштыру өлкәсендә бердәм  сәясәт эшли hәм  гамәлгә  ашыра.
19. Саба муниципаль районы Башкарма  комитеты җитәкчесе кушуы буенча Саба муниципаль районы  исеменнән муниципаль гарантияләр буенча йөкләмәләр  күләме   чикләрендә киләсе  финанс  елына Саба муниципаль районы бюджеты турында Саба муниципаль районы  карары белән расланган муниципаль гарантияләр тапшыра.
20. Билгеләнгән тәртиптә муниципаль кыйммәтле  кәгазьләр  эмитенты сыйфатында  чыгыш  ясый, муниципаль заемнар  чыгару hәм  урнаштыру шартларын эшли.
21. Муниципаль бурыч кенәгәсен  алып бара.
22. Муниципаль берәмлекнең чыгым йөкләмәләре реестрын алып бара.
23. Средстволар лимиты чикләрендә киләсе финанс елына Саба муниципаль районы бюджеты турында Саба муниципаль районы карары белән расланган бюджет кредитлары бирүнең үтәлешен тәэмин итә.
24. Муниципаль эчке бурыч структурасын камилләштерә hәм аңа хезмәт күрсәтү буенча зарури чараларны гамәлгә ашыра.
25. Максатчан бюджет средстволарын формалаштыру hәм файдалану буенча тәкъдимнәр әзерли.
26. Бюджет средстволарын алучыларның, шул исәптән бюджет кредитлары hәм  муниципаль гарантияләр алучыларның бюджет средстволарын бүлү, алу, максатчан файдалану  шартларын үтәүләренә контрольне гамәлгә ашыра.
27. Җирле бюджет средстволары белән җитәкчелек итү hәм алу функцияләрен башкара.
28. Гамәлдәге законнарда каралган башка функцияләрне тормышка ашыра.

Соңгы яңарту: 16 октябрь 2012, 8:57

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования