Функцияләре

Эшчәнлекнең максаты: Муниципаль милек һәм муниципал берәмлекләрнең   финанс ресурсларын максатсыз һәм нәтиҗәсез куллануга юл куймау.

Төп бурычлары:
-заемнар (озын, кыска сроклы кредитлар һ.б) файдаланып, максатчан бюджет фонды чараларын  күләм, структура һәм максатка ярашлы куллану буенча, район бюджетының керем һәм чыгым статьяларының (маддәләренең) үз вакытында үтәлешен тикшереп торуны оештыру һәм гамәлгә ашыру;
Максатчан бюджет фондының сметасын, район бюджетының керем һәм чыгым маддәләрен нигезле бәяләү;
-район ярдәме белән төзелгән район җирле үзидарә органнары, муниципаль предприятияләре, оешмалары, хуҗалык  җәмгыятләре тарафыннан  муниципаль милекне файдалану һәм район бюджетын  максатчан, нигезле, нәтиҗәле тотуларын тикшерү, бәяләү;
-муниципаль  заказ урнаштыруда район бюджетын  һәм бюджеттан тыш финанс чыганакларын нәтиҗәле куллануны бәяләү, әлеге өлкәдә  район җирле  үзидарә органнары эшчәнлеген камилләштерү, хәбәрдарлыкны, ачык булуны тәэмин итү, законсыз файдалануга юл куймау;
-район Советы  үз вәкаләтләре кысаларында максатчан бюджет фондларының тотылышы, район бюджетын карау, раслау һәм үтәтү буенча  кабул иткән карарларның  районның җирле үзидарә органнарыны тарафыннан үтәлешен контрольдә тоту;
-униципаль милек белән идарә итү,  арендага бирү һәм хосусыйлаштыру мәсәләләрен көйләүче федераль законнар, Татарстан республикасы законнары, муниципаль норматив хокукый актлар үтәлешен контрольдә тоту
-финанс экспертиза үткәрү, район бюджет процессын камилләштерү, бюджет-финанс сәясәтенең барлык мәсьәләләре буенча бәяләмә әзерләү;
-район бюджетының фактик үтәлешен расланган күрсәткечләр  белән чагыштырып, тайпылышын анализлау, аларны тиешле дәрәҗәгә китерү  өчен тәкъдимнәр кертү;
-район бюджетына муниципаль милек белән идарә итүдән (шул исәптән, хосусыйлаштыру, сату, вакытлыча һәм даими файдалануга, арендага, ышаныч идарәсе) кергән керемне контрольдә тоту;
-муниципаль  арадашлыкны, шул исәптән муниципаль кыйммәтле кәгазләр чыгару юлы белән башкарылучы займнарны файдалануның нәтиҗәлелеген күтәрү,  муниципаль бурычның -торышын һәм хезмәт күрсәтүне  контрольлек итү, муниципаль гарантия алучыларның финанс хәлен тикшерү;
-район Советына район бюджетының үтәлеше һәм үткәрелгән контроль чараларының нәтиҗәсе турында даими рәвештә мәгълүмат бирү;
-муниципаль финанс контролен камилләштерү буенча, район советының хокукый норматив актлары проектларын әзерләү.

Соңгы яңарту: 12 октябрь 2012, 14:08

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования